Гаранционните условия за всеки един от предлаганите в настоящия електронен магазин артикули са посочени в техните описания. Всеки потребител, закупил продукт от сайта, се приема, че се е запознал с гаранционния срок на закупения продукт и/или услуга. Всяка стока, закупена от RENPC.BG, се изпраща към Купувача с Гаранционна карта, в която са упоменати гаранционните условия за дадения продукт. Стандартният минимален гаранционен срок на обновените продукти в RENPC.BG е 12 месеца.  За отделни конфигурации е определен гаранционен срок между 6 и 36 месеца, който е изрично указан. За всяка нова стока (лаптопи, компютри, монитори, аксесоари) гаранционният срок е конретизиран в описанието на продукта. Продукта се доставя с гаранция от производител и се обслужва само в оторизираните национални сервизи. 

Гаранция няма да бъде признавана при наличие на някое от следните събития:

1. Изгубена или фалшифицирана гаранционна карта.

2. Повреди, причинени от неправилна експлоатация.

3. Опит за ремонт от неоторизиран сервиз.

4. Химическо, електрическо или друго въздействие върху продукта, което не е свързано с нормалната му експлоатация.

5. Нарушена физическа цялост на изделието.

Техника връщана за гаранционно и извънгаранционно обслужване неотговаряща на общоприетите стандарти, а именно наличие на прах, паяжини и други, се почиства срещу заплащане от 48 лева с ДДС.

За диагностика на извънгаранционна техника се заплаща цена от 48 лева с ДДС.

Гаранционните задължения на RENPC.BG, спрямо продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, са обект на споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП. 

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;

възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.